ناپاکان بايد از مديريت‌‌هاي شهري حذف شوند

خبرگزاري آريا-بدون ترديد آرامش و رفاه بيشتر مستلزم تغييراتي بزرگتر در شهر است و اين مهم تحقق نخواهد پذيرفت مگر با روي کارآمدن شهردارني که به مرام و مشي اصلاح طلبي در اداره شهرها اعتقاد داشته باشند.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از جهان اقتصاد،به نظر تلاش ها براي انتخاب شهرداران ميان منتخبان شوراهاي شهر پنجم در سراسر کشور ادامه دارد اما اين نگراني وجود دارد که مبادا رايزني ها براي انتصاب شهرداران به انتخاب افرادي غير از جريان اصلاح طلب بيانجامد و در اين صورت اعتماد مردم که به ليست اصلاحات راي دادند تا شاهد بهبود وضعيت شهرها، نحوه مديريت شهري، شفافيت مالي در شهرداري ها و… باشند بدون ترديد سلب خواهد شد و در ساير انتخابات تاثير منفي خواهد گذاشت. در اين راستا جهان اقتصاد با محمد حسين خليلي اردکاني عضو شوراي شهر کرج به گفتگو پرداخته است که آن را در ادامه مي خوانيد.

×مردم در انتخابات شوراي شهر اخير به اصلاح طلبان راي دادند تا آراي آنها منجر به تغيير مديريت شهري شود آيا عدم انتصاب شهردار از ميان جريان اصلاحات به عدم اعتماد مردم و در نهايت تاثير آن در انتخابات شوراي شهر ششم منجر نخواهد شد؟

مردم در انتخابات اخير به يک رويکرد راي دادند، رويکردي که در انتخابات گذشته سابقه خود را نيک نشان داده است و اين رويکرد اصلاح طلبانه است. حتي رئيس جمهور روحاني بر اين اساس راي بالايي کسب کرد و به پاستور راه يافت به همين دليل بايد مشي و منش اصلاح طلبي در شهرداري ها اجرا شود و براي اينکه اين منش اجرا شود مجري امر شهرها که شهردار است بايد به اصلاح طلبي اعتقاد داشته باشد. بدون ترديد عملکرد و رفتار مديران شهري و تغييرها و انتصاب در مديريت شهري در آينده مورد قضاوت مردم قرار مي گيرد؛ راي دهندگان همواره ناظر اعمال و رفتار مديران هستند، طبعا وقتي ببينند که تغييرات مورد نظرشان در شهرداري به وقوع نپيوسته است در آينده اين مهم نه تنها در شوراها بلکه در ساير انتخابات نيز تاثير منفي خواهد گذاشت.

× انتصاب شهردار از ميان جرياني غير از جريان اصلاحات چه وضعيتي در برابر کلان شهرها که امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند تغييرند قرار خواهد داد؟

شهرداران در ايران به ويژه کلان شهرها در عين حال که بايد نسبت به امور شهري مديريت کلان داشته باشد و از سابقه پاکي برخوردار باشد بايد رويکرد اصلاح طلبي داشته باشد. اگرچه شهردار نبايد فعاليت سياسي انجام دهد به هر روي اصلاح طلبي در مديريت شهري نيز تعابير و اصلاحاتي در بر دارد. در حقيقت شهرداران بايد به مردمي بودن، مردمي حرکت کردن و باور داشتن به ديدگاه مردم اعتقاد راسخ داشته باشند و همچنين در نهادهاي مدني نظارت پذير باشد. بنابراين شهرداراني که از ويژگي هاي مذکور برخوردار باشد حتي اگر برچسب اصلاح طلبي نداشته باشد بايد راه و منش اصلاح طلبي را در شهرداري دنبال کند در غير اين صورت انتظارات شهروندان ايراني تحقق نخواهد يافت.

× شهرداران جديد در راستاي شفافيت مالي بايد چگونه عمل کنند؟
شواري شهر و شهرداري ها بايد کاملا شفاف عمل کنند. شهروندان بايد در جريان پروژه ها، قردادها و بودجه هاي عمراني شهرداري باشند. به ويژه در شرايط کنوني که شبکه هاي اجتماعي فعال هستند بايد اين اطلاع رساني ها که حق مردم است صورت بپذيرد. شهرداران بايد به گونه اي در مساله شفافيت مالي عمل کنند که همه آحاد مردم را ناظر بر رفتار خود بدانند. بدون ترديد همه شهرداري ها ملزم به شفاف سازي مالي هستند.
× مديران شهري جديد با نيروهاي قديمي در شهرداري ها بايد چه کار کنند؟
اصلاح طلبان مانند جريان مخالف خود به قلع و قم اعتقاد ندارند. در حقيقت اين گونه نيست که هر فرد غير اصلاح طلبي بايد از شهرداري برود و تنها نيروهاي اصلاح طلب در شهرداري ها بمانند بلکه ملاک شايستگي افراد است. مديريت شهري نبايد از هم پاشيده شوند آنها بايد به کار خود ادامه دهند. بنابراين بايد اصولي که مردم در مديريت شهري خواهان آن هستند همه نيروها در شهرداري ها خواهان آن باشند. آنها بايد به مرام و روش اصلاح طلبي که مردم به آن راي دادند عمل کنند اما ناپاکان را بايد از مديريت هاي شهري حذف کرد. بنابراين فارغ از هر گونه خط و مشي سياسي، مديران و نيروهايي که به تغيير و اصلاح در شهر و مديريت شهري توجه دارند بايد در صحنه بمانند.
×چگونه مي توان شهر فروشي نکرد در عين حال منابع مالي پايدار در آمدي براي اداره شهر ايجاد کرد؟
بايد کار گسترده اي از سوي نه تنها مديريت شهري و شوراهاي شهر بلکه همه متخصصين در زمينه ايجاد درآمد پايدار صورت بگيرد تا بتوان شهر را بدون تراکم فروشي و با درآمد پايدار شهري اداره کرد در اين زمينه مي توان از تجارب کشورهاي پيشرفته بهره برد.
هستي قاسمي –گروه سياسي

کلیدواژه:

شهرداری ها | مدیریت شهری | اصلاح طلبی | بدون تردید | رای دادند | عمل کنند

صوت/ سید مجید بنی فاطمه؛ دهه اول محرم 96 قامت الف، اعتبار محلی واكنش رئيس دولت كاتالونيا به لغو خودمختاری اين منطقه دوشنبه؛ وزیر پیشنهادی نیرو میهمان کمیسیون انرژی مجلس اتمام گازرسانی به 10 روستای خوی تا مهرماه امسال جذب ۵ درصد کودکان کار در باندهای سازمان‌ یافته تکدی‌گری پرواز‌های یک شنبه ۳۰ مهر از فرودگاه‌های مازندران نشانه‌های ابتلا به ام اس

پربیننده‌ترین خبرهـا

آخرین خبرهـا